آیا برای سجده واجب قرآن وضو لازم است؟

وضو لازم نیست.