نگاه مرد به زن مسلمانی که حجاب خود را رعایت نمی کند، چه حکمی دارد؟

در حدّ متعارف بدون قصد ریبه اشکال ندارد؛ اگر چه ترکش بهتر است.