آیا اوّل سال خمسی، اولین روزی است که به کار مشغول می شود؛ یا زمان دریافت اولین حقوق؟

روز دریافت اولین حقوق، سال خمسی حقوق بگیران است.