آیا کسی که نماز و روزه قضا به ذمّه دارد، می تواند استیجاری بگیرد؟

اشکال ندارد.