آیا زن می تواند در صورتی که نا محرم او را نبیند در نماز آرایش داشته باشد؟

اشکال ندارد.